№8 (341) / 2017

I.V. Samoylenko, L.V. Demidov
EXPERIENCE OF THE USE OF COMBINATION OF DABRAFENIB AND TRAMETINIB IN PATIENTS WITH METASTATIC SKIN MELANOMA IN REAL CLINICAL PRACTICE IN RUSSIA
12-18
G.G. Khakimova, T.A. Titova, A.E. Kuzminov, V.A. Gorbunova, V.V. Delektorskaya, T.N. Borisova
CASHUISTIC CASE OF TREATMENT OF DISCEMNED SMALL-CELL LUNG CANCER
19-22
E.V. Bakhidze (1, 3), A.V. Belyaeva (1, 2)
CHEMOTHERAPY OF ENDOMETRIAL CANCER
23-28
S.V. Khokhlova, I.Ya. Bazaeva
OPTIMAL TACTICS OF ADJUVANT TREATMENT OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER
29-34
A.M. Zaitsev, P.V. Datsenko, A.B. Ryabov, O.V. Pikin, G.S. Alekseeva, S.A. Kisarev, Т.М. Kobyletskaya, O.N. Kirsanova
COMPLEX TREATMENT OF LUNG CANCER PATIENTS WITH BRAIN METASTASES
36-41
E.V. Chernoglazova, G.V. Vyshinskaya, I.V. Sagaidak, L.E. Rotobelskaya, M.E. Abramov, D.A. Filonenko
LONG-TERM RESULTS OF COMBINED TREATMENT OF COLORECTAL CANCER PATIENTS WITH LIVER METASTASES
42-46
Yu.A. Ragulin
NEOADYAVANT THERAPY OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER: ARE THERE ANY PERSPECTIVES?
48-53
V.S. Fomin
PATHOPHYSIOLOGY OF FORMATION OF ADHESIONS AFTER TRANSPERTONEAL INTERVENTIONS
54-58
D.D. Sakaeva (1), M.G. Gordiev (2)
BASIC MECHANISMS OF RESISTANCE TO EGFR TYROSINE KINASE EGFRINHIBITORS
59-65
G.Yu. Kharkevich (1), K.V. Orlova (1), I.V. Timofeyev (2), L.V. Demidov (1)
DOMESTIC ANTITUMOR PREPARATION ARANOSE IN the TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC SKIN MELANOMA - RESULTS OF A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY
66-70
S.L. Gutorov, E.I. Borisova, M.E. Abramov, A.N. Lud, E.A. Arutyunyan
NON-SMALL LUNG CANCER. EXPANDING THERAPEUTIC OPPORTUNITIES: PEMBROLIZUMAB IN A NUMBER OF MALIGNANT TUMORS
71-75
D.R. Naskhletashvili, V.A. Gorbunova, A.Kh. Bekyashev, L.V. Demidov, G.Yu. Kharkevich, I.V. Samoylenko, K.A. Baryshnikov, K.V. Orlova, I.A. Utyashev, N.N. Petenko, I.G. Markina, E.A. Moskvina
COMBINED TARGETED THERAPY WITH DABRAPHENIB+TRAMETINIB IN TREATMENT OF MELANOMA PATIENTS WITH V600 BRAF MUTATIONS AND BRAIN METASTASES
76-80
E.V. Lubennikova, L.G. Zhukova, E.A. Arutyunyan
IXEMPRA - NEW POSSIBILITIES OF CYTOSTATIC THERAPY OF BREAST CANCER
81-86
O.E. Kondratieva, M.E. Abramov, G.V. Vyshinskaya
MODERN ASPECTS OF APPLICATION OF PALONOSETRON DURING CHEMOTHERAPY
87-90
G.A. Khakimov (1), Sh. Sh. Kadyrov (1), G.G. Khakimova (2), U.Sh. Niezaliyev (3), Kh.I. Dzhumaniezov (1), Sh.V. Ziyaev (1)
CASHUISTIC CASE OF MELANOMA
91-95

Бионика Медиа