№7 (220) / 2011

V. V. Fomin
Opening remark.
3-3
V.F. Semiglazov, V.V. Semiglazov, R.M. Paltuyev, G.A. Dashyan, A.G. Manihas, K.D. Penkov, T.Yu. Semiglazova, T.T. Tabagua, A.G. Vasilyev, V.V. Korolkova, P.V. Krivorotko, I.V. Nikitina
Individualization Of Adjuvant Therapy Of Breast Cancer
8-13
V.F. Semiglazov, G.A. Dashyan, V.V. Semiglazov, R.M. Paltuev, A.G. Manikhas, A.A. Bessonov, A.M. Yermachenkova, D.Ye.Schedrin, T.T.Tabagua, I.A.Grechukhina, P.V.Krivorotko, R.V.Donskih, T.Yu.Semiglazova, V. V.Kolarkova
Targeted Therapy Of Breast Cancer (new Directions)
14-20
M.Yu. Fedyanin, A.A. Tryakin, S.A. Tyulyandin
Adjuvant Chemotherapy For Colon Cancer
21-26
M.P. Golovaschenko, I.G. Rusakov
Risk-associated Therapy Of Muscular-noninvasive Bladder Cancer
28-32
M.M. Konstantinova, V.Ye.Shikina, A.Yu. Makshantsev
Clinical Experience Of Use Of Bevacizumab (avastin) In Patients With Metastatic Breast Cancer With Unidentified Her2/new And Er Pr-receptor Status
33-36
P.V .Glybochko, Yu.G. Alyaev, A.Z. Vinarov, Yu.L. Demidko, O.V. Zelenova, Ye.V. Shpot
Bone Metabolism And Effectiveness Of Zoledronic Acid In Locally Advanced And Disseminated Prostate Cancer
37-40
A.V. Smolin, A.V. Konev, G.L. Kobyakov, S.N. Nikolayeva, Yu.Ye.Shamanskaya
Chemoradiotherapy Of Brain Glioblastoma Multiforme
41-49
Kanaev S., Novikov S. Semiglazov V.
Imaging Of Individual Lymph Outflow Tracts For Determination Of Topography Of Radiation Field In Breast Cancer Patients
50-53
I.I. Andreyashkina, V.N. Plokhov
Evaluation Of The Effectiveness Of Chemotherapy Of Breast Cancer With Lung Metastases
54-57
A.V. Smolin, A.V. Konev, S.N Nikolayev, V.V. Sidorenko, Yu.Ye. Shamanskaya, D.D. Khaliyarova
Combined Treatment Of Non-small-cell Lung Cancer With Brain Metastases: Potentials For Targeted Therapy
58-66
G.L. Kobyakov, A.V. Smolin
New Strategies In The Treatment Of Malignant Gliomas: A Brief Review Of Scientific Publications Of The Annual Meeting Of Society The Neuro-oncology (sno 2010) In Montreal
68-71

Бионика Медиа