Found: 56 articles

Article Edition
E.G. Asiryan
Immunological indicators in the diagnosis of allergic bronchial asthma
№10 / 2019
A.A. Vizel (1), I.Yu. Vizel (1, 2), I.N. Salakhova (1), A.R. Vafina (1)
Adherence in bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease: from a problem to a solution
№5 / 2019
R.A. Bontsevich (1, 2), A.V. Mikhno (2), K.V. Shchurovskaya (1), N.Yu. Goncharova (3), Yu.V. Feoktistov (4, 9), E.A. Popova (4), E.V. Luchinina (5), V.O. Barysheva (6), M.I. Malkina (7), O.G. Kompaniets (8), G.A. Batishcheva (3), E.V. Eliseeva (9), G.G. Ketova (6), T.G. Pokrovskaya (1)
Assessment of the basic knowledge about the bronchial asthma among senior students – the final results of the ASSA study
№5 / 2019
S.L. Babak, M.V. Gorbunova, A.G. Malyavin
Reasonable therapy for bronchial asthma: single inhaler strategy
№5 / 2019
E.B. Belan, E.V. Tibirkova, T.L. Sadchikova
EFFICACY AND SAFETY OF EBASTINE IN ALLERGIC DISEASES
№s3 / 2018
A.F. Verbovoy (1), I.A. Tsanava (1), N.I. Verbovaya (1), R.A. Galkin (1), I.V. Madyanov (2)
POLYMORBIDITY AND MODERN MEDICINE
№16 / 2017
M.V. Leonova (1), E.E. Alimova (1), A.S. Dvornikov (2)
LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONISTS IN THE TREATMENT OF ALLERGIC DISEASES: THE REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF MONTELUKAST
№s4-17 / 2017
A.V. Emelyanov, E.V. Leshenkova, G.R. Sergeeva
CURRENT ISSUES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA
№4 / 2017
O.M. Kurbacheva, I.I. Isakova, K.S. Pavlova
BRONCHIAL ASTHMA IN TEENAGERS. DIFFICULTIES OF PUBERTY
№1 / 2017
T.G. Malanicheva, A.M. Zakirova, Z.Ya. Suleimanova
EFFECTIVENESS OF ENTEROSORPTION IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AND CONCURRENT ENDOTOXEMIA
№1 / 2017
A.F. Verbovoy, R.I. Sagirova, Yu. A. Dolgikh
OBESITY AND BRONCHIAL ASTHMA
№16 / 2016
N.V. Vakurova, N.E. Lavrent'yeva, T.A. Azovskova
THE USE OF PROLONGED-RELEASE M˗CHOLINOBLOCKERS IN THE PHARMACOTHERAPY OF SEVERE BRONCHIAL ASTHMA
№14 / 2016


Бионика Медиа