Found: 4 articles

Article Edition
E.V. Chernoglazova, G.V. Vyshinskaya, I.V. Sagaidak, L.E. Rotobelskaya, M.E. Abramov, D.A. Filonenko
LONG-TERM RESULTS OF COMBINED TREATMENT OF COLORECTAL CANCER PATIENTS WITH LIVER METASTASES
№8 / 2017
A.N. Polyakov,, D.V.Podluzhny,, K.G. Mamontov, D.G. Borodin, Yu.I. Patyutko
Combined Treatment Of Colorectal Cancer Patients With Liver Metastases
№18 / 2012
V.M. Khomyakov, L.A. Vashakmadze
Modern Approaches To Treatment Of Liver Metastasis Of Neuroendocrine Tumors
№17 / 2011
V.F. Kasatkin, A.V. Snezhko, V.S. Trifanov, Yu.A. Fomenko, Kh.G. Mamoulian
Extirpation Of The Esophagus With Right Extended Hemihepatectomy For Stromal Gastrointestinal Tumor
№17 / 2010


Бионика Медиа