Found: 19 articles

Article Edition
G.A. Dashyan, E.S. Dzhelialov, V.V. Konstantinova, Yu.A. Gronskaya, A.D. Murskikh, R.M. Akhmedov, A.E. Tyusenko, A.A. Olchonova, Z.V. Dyakonenko, O.A. Sereda, A.M. Belousov
Primary resistance to anti-HER2 therapy: mechanisms of development and ways to overcome
№11 / 2023
L.G. Zhukova (1), E.V. Artamonova (2, 3, 4), I.P. Ganshina (4), I.V. Kolyadina (5), K.A. Vorontsova (1), O.V. Sekhina (1), K.S. Grechukhina (1)
Dual HER2 blockade with pertuzumab+trastuzumab on the eve of a new era in the treatment of HER2-positive breast cancer
№11 / 2021
N.S. Besova, E.V. Trusilova, E.S. Obarevich, N.N. Tupitsin, V.A. Gorbunova, M.M. Davydov, N.Ts. Drobot, B.A. Perfiliev, O.A. Malikhova
EXAMPLE OF THE INTEGRATED APPROACH TO TREATMENT OF THE PATIENT WITH DISSEMINATED STOMACH CANCER TAKING INTO ACCOUNT OF MODERN CLINICAL TRENDS
№17 / 2017
V.F. Semiglazov (1), V.V. Semiglazov (2), K.S. Nikolaev (1), A.V. Komyakhov (1), T.Yu. Semiglazova (1), R.M. Paltoev (1), R.V. Donskikh (1), A.I. Tseluyko (1), A.S. Artemyeva (1), V.O. Bashlyk (1), G.F. Miryusupova (3), G.A. Dashyan (1)
DE-ESCALATION AND ESCALATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№17 / 2017
L.G. Zhukova, I.P. Ganshina, V.G. Zaitsev, M.V. Stepanchenko
PLACE OF LAPATINIB IN THE THERAPY OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2016
V.F. Semiglazov (1), V.V. Semiglazov (2), G.A. Dashyan (1), P.V. Krivorotko (1), K.S. Nikolaev (1), T.Yu. Semiglazova (1), A.V. Komyakhov (2), A.A. Bessonov (1), R.V. Donskikh (1), R.M. Paltuev (1), K.Yu. Zernov (1)
NEOADJUVANT TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2016
Yu. V.Vakhabova (1), A.V. Filimonyuk (2), K.S. Lodygina (1), K.A. Vorontsova (1), M.R. Lichinitser (1)
CLINICAL CASE OF SUCCESSFUL TREATMENT OF DISSEMINATED HER-POSITIVE STOMACH CANCER WITH A COMPLETE AND LONG-LASTING EFFECT
№18 / 2015
I.P.Ganshina (1), L.G.Zhukova (1), I.E.Tyurin (2)
PERTUZUMAB – A NEW LOOK AT THE HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER
№17 / 2014
I.P. Ganshina, E.V. Lubennikova, L.G. Zhukova
DUAL HER2 BLOCKADE - A NEW DIRECTION IN THE TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2014
V.A. Gorbunova
PROMISING NEW DRUGS FOR THE TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2014
I.V. Fray, N. I. Perevodchikova
LAPATINIB FOR THE TREATNEBT OF BREAST CANCER
№10 / 2014
V.F. Semiglazov, V.V. Semiglazov
FOUR ASPECTS OF ADJUVANT TARGETED THERAPY OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2013


Бионика Медиа