Found: 22 articles

Article Edition
K.A. Nikolskaya (1), D.S. Bordin (1, 2), L.V. Vinokurova (1), M.V. Malykh (1), E.A. Dubtsova (1)
Hyperamylasemia - is it always pancreatitis?
№2 / 2019
Yu.A. Kucheryavy (1, 2), Т.V. Bideyeva (1), A.B. Samoylova (2), I.V. Mayev (1)
DIAGNOSTICS OF PANCREATIC INSUFFICIENCY: MODERN views. FOCUS ON NUTRITIONAL STATUS
№13 / 2017
I.E. Khatkov (1, 2), I.V. Mayev (2), D.S. Bordin (1, 29), Yu.A. Kucheryavy (2), S.R. Abdulkhakov (3, 4), S.A. Alekseenko (5), E.I. Alieva (6), R.B. Alikhanov (1), I.G. Bakulin (7), A.Yu. Baranovsky (7), E.V. Beloborodova (8), E.A. Belousova (9), I.M. Buriev (10), E.V. Bystrovskaya (1), S.V. Vertyankin (11), L.V. Vinokurova (1), E.I. Galperin (12), A.V. Gorelov (12), V.B. Grinevich (13), M.V. Danilov (12), V.V. Darvin (14), E.A. Dubtsova (1), T.G. Dyuzheva (12), V.I. Egorov (15), M.G. Efanov (1), N.V. Zakharova (7), V.E. Zagaynov (16), V.T. Ivashkin (12), R.E. Izrailov (1), N.V. Korochanskaya (17), E.A. Kornienko (18), V.L. Korobka (19), N.Yu. Kokhanenko (18), M.A. Livzan (20), I.D. Loranskaya (21), K.A. Nikolskaya (1), M.F. Osipenko (22), A.V. Okhlobystin (12), V.D. Pasechnikov (23), E.Yu. Plotnikova (24), S.I. Polyakova (25), O.A. Sablin (26), V.I. Simanenkov (7), N.I. Ursova (9), V.V. Tsvirkun (1), V.V. Tsukanov (27), A.V. Shabunin (28)
“RUSSIAN CONSENSUS ON THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS”: FOCUS ON NUTRITIONAL STATUS AND PROBLEMS OF NUTRITION
№s5-16 / 2016
L.N. Kostyuchenko (1), E.A. Dubtsova (1), O.A. Smirnova (1), K.A. Nikolskaya (1), T.N. Kuzmina (1), V.V. Subbotin (1), M.V. Kostyuchenko (2), D.V. Nikolaev (3)
DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF TACTICS OF NUTRITIONAL TREATMENT IN CHRONIC PANCREATITIS
№2 / 2016
Yu.A. Kucheryavy
FEATURES OF MICRONUTRIENT STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
№2 / 2015
I.G. Pakhomova
CHRONIC PANCREATITIS AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE: FEATURES OF COMBINED COURSE AND THERAPY
№2 / 2014
N.A. Agafonova, E.P. Yakovenko, A.V. Yakovenko, A.S. Pryanishnikova, A.V. Kovtun, Y.V. Grigoryeva, T.V. Volosheynikova, A.N. Ivanov
THE USE OF ENZYMATIC PREPARATIONS IN CLINICAL PRACTICE
№14 / 2013
Yu.A. Kucheryavy, A.V. Smirnov, R.T. Dzhavatkhanova, N.N. Ustinov
MECHANISMS OF PAIN IN CHRONIC PANCREATITIS: WHAT DRUG SHOULD BE PRESCRIBED BY MEDICAL PRACTITIONER AND FOR WHOM?
№14 / 2013
Yu.A. Kucheryavy
Chronic Pancreatitis: How Long To Treat And What Is Expected?
№13 / 2012
V.B.Grinevich, E.I.Sas, O.I.Efimov, N.N.Shcherbina
Systemic Inflammatory Response In The Pathogenesis Of Chronic Pancreatitis
№10 / 2012
Vorotyntsev A.S.
Combination Therapy Of Chronic Pancreatitis
№2 / 2012
Y.A. Kucheryavy, N.V. Petrova, T.S. Oganesyan, Z.F. Tibilova, A.V. Smirnov
Hereditary Pancreatitis: From History To New Discoveries
№12 / 2011


Бионика Медиа