Found: 21 article

Article Edition
K.S. Titov, V.V. Glumsky, M.M. Zapirov, E.Yu. Neretin, D.N. Grekov
Amelanotic melanoma: current state of the problem
№14 / 2022
A.S. Mochalova
Evaluation of immune response checkpoint dynamics in patients with lung cancer receiving immune therapy
№11-12 / 2022
Sh.R. Abdulaeva, T.Yu. Semiglazova, A.S. Artemyeva, A.G. Kudaibergenova, S.M. Sharashenidze, A.I. Tseluyko, R.M. Paltuev, V.V. Semiglazov, P.V. Krivorotko, V.F. Semiglazov
Predictive and prognostic role of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) in early triple-negative breast cancer
№7 / 2022
A.I. Tseluiko, V.F. Semiglazov, A.G. Kudaibergenova, A.S. Artemyeva, R.M. Paltuev, R.V. Donskikh, R.S. Pesotsky, P.V. Krivorotko
Clinical immunology of breast cancer
№7 / 2022
E.A. Kobyakova (1), D.Yu. Usachev (2), O.V. Absalyamova (2), N.G. Kobyakov (3), K.S. Lodygina (2), A.Yu. Belyaev (2), Yu.Yu. Trunin (2), A.S. Belyashova (2), G.L. Kobyakov (2)
Response assessment in neuro-oncology (RANO) criteria: application in clinical research and routine practice
№11 / 2021
T.Yu. Semiglazova (1, 2), Yu.V. Alekseeva (1), E.V. Tkachenko (1), S.M. Sharashenidze (1), I.A. Baldueva (1), S.A. Volchenkov (1), A.K. Kovyazin (1), L.V. Filatova (1, 2), B.S. Kasparov (1), V.V. Semiglazov (1, 3), S.A. Protsenko (1), V.N. Anisimov (1), A.M. Belyaev (1, 3)
Features of examination and systemic treatment of malignant neoplasms in gerontological patients
№7 / 2021
E.V. Artemieva (1), F.V. Moiseenko (1, 2, 3), N.M. Volkov (1), V.V. Egorenkov (1), N.Kh. Abduloeva (1), A.A. Bogdanov (1), A.S. Zhabina (1, 2), N.V. Levchenko (1), V.M. Moiseenko (1)
Effectiveness of a shortened cycle of monoimmunotherapy in non-small cell lung cancer
№7 / 2021
N.A. Efremova (1), A.V. Novik (1, 2), A. Yu. Zozulya (1), T.L. Nekhaeva (1), A.B. Danilova (1), N.V. Emelyanova (1), D.V. Girdyuk (1), G.I. Gafton (1), I.A. Baldueva (1)
Immunological aspects of metronomic chemotherapy regimens
№7 / 2021
V.F. Semiglazov (1, 2), R.S. Pesotsky (1), A.I. Tseluiko (1), M.A. Dzhelyalova (1), V.S. Apollonova (1), V.V. Semiglazov (1, 3)
Search for new prognostic and predictive markers of sensitivity to endocrine therapy, chemotherapy and immunotherapy of breast cancer
№7 / 2021
A.V. Novik, T.L. Nekhaeva, A.I. Semenova, A.B. Danilova, D.Kh. Latipova, N.P. Pipia, G.M. Teletaeva, N.A. Avdonkina, A.Yu. Zozulya, M.L. Blokhina, A.P. Oganesyan, S.A. Protsenko, I.A. Baldueva
Ten-year experience of pharmacotherapy for soft tissue sarcomas
№11 / 2020
D.O. Yurlov, S.A. Protsenko, I.A. Baldueva
Predictive and prognostic markers in the treatment of patients with solid tumors
№7 / 2020
S.A. Protsenko, G.M. Teletaeva, E.A. Degtiareva, E.V. Levchenko, N.E. Levchenko, A.V. Mishchenko, I.A. Burovik, A.S. Artemyeva, E.N. Imyanitov, A.I. Semenova, A.V. Novik, D.Kh. Latipova
PEComas: what are the treatment options? literature review and personal experience
№7 / 2019


Бионика Медиа