Found: 2 articles

Article Edition
G.L. Kobyakov, A.V. Smolin, O.V. Absalyamova, R.D. Amanov, S.V. Strazhev
Mustophoran In The Treatment Of Malignant Gliomas: Results Of Prospective Pilot Study
№17 / 2010
B.V. Kholodov, R.T. Abdullaev, Ye.M. Tarasova, S.K. Gorelyshev, L.V. Shishkina, O.G. Zheludkova, O.V. Klimchuk, O.I. Shcherbenko, A.G. Prityko
Monoclonal Antibodies Bevacizumab (avastin (r)) In Combination Therapy Of Poorly Differentiated Glial Tumors Of Central Nervous System In Children (literature Review And Own Experience)
№17 / 2010


Бионика Медиа