Found: 3 articles

Article Edition
A.V. Smolin (1), A.Kh. Bekyashev (2), G.L. Kobyakov (3), A.V. Konev (1), S.N. Nikolaeva (1), Yu.E. Shamanskaya (1)
CURRENT POTENTIALS FOR THE TREATMENT OF RELAPSED GLIOBLASTOMA
№18 / 2015
A.V. Smolin, A.V. Konev, G.L. Kobyakov, S.N. Nikolayeva, Yu.Ye.Shamanskaya
Chemoradiotherapy Of Brain Glioblastoma Multiforme
№7 / 2011
B.V. Kholodov, R.T. Abdullaev, Ye.M. Tarasova, S.K. Gorelyshev, L.V. Shishkina, O.G. Zheludkova, O.V. Klimchuk, O.I. Shcherbenko, A.G. Prityko
Monoclonal Antibodies Bevacizumab (avastin (r)) In Combination Therapy Of Poorly Differentiated Glial Tumors Of Central Nervous System In Children (literature Review And Own Experience)
№17 / 2010


Бионика Медиа