Found: 4 articles

Article Edition
E.V. Gorban, V.M. Durleshter, N.V. Korochanskaya, V.V. Gorban
Pattern of gastritis and duodenitis depending on the stage of gastroesophageal reflux disease associated with acid-related diseases
№2 / 2019
V.V.Tsukanov (1), E.V.Kasparov (1), AV Vasyutin (1), E.V. Onuchina (2), Yu.L. Tonkikh (1)
NEW INTERNATIONAL (KYOTO) CONSENSUS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH GASTRITIS
№15 / 2015
V.V. Tsukanov (1), A.V. Vasyutin (1), Yu.L. Tonkikh (1), T.B. Bichurina (2)
MODERN ASPECTS OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH GASTRITIS
№6 / 2014
P.L. Shcherbakov, N.L. Belousova, M.Yu. Shcherbakova, V.S. Kashnikov
Use Of Suspension Of Nitrofurans In Complex Therapy Of Hp Infection
№15 / 2010


Бионика Медиа