Found: 5 articles

Article Edition
R.A. Bontsevich, Ya.R. Vovk, V.A. Vinyukov, D.G. Dubonosova
Preferences of Belgorod primary care phycisians in the treatment of a new coronavirus infection
№10 / 2022
A.A. Astapovsky, V.N. Drozdov, E.V. Shikh, N.B. Lazareva, G.G. Melkonyan, A.A. Meshcheryakov, E.V. Tsepkova
Proadrenomedullin levels and clinical features of SARS-CoV-2 coronavirus infection: a prospective clinical study
№5 / 2022
I.V. Kosheleva (1, 3), O.A. Bitkina (2), L.I. Shadyzheva (1), O.V. Andriyakhina (3), A.Yu. Nikolaeva (2), M.N. Fyrnina (2), M.A. Deryavaya (2), K.S. Pershina (2), D.S. Zueva (2), A.A. Tsyganova (2)
On the dermatological aspects of the novel coronavirus infection (COVID-19)
№8 / 2021
I.V. Kosheleva (1, 3), O.A. Bitkina (2), L.I. Shadyzheva (1), A.Yu. Nikolaeva (2), O.V. Andriyakhina (3), O.A. Pankova (2), E.S. Udalova (2), A.A. Tsyganova (2)
Skin lesions associated with new coronavirus infection (COVID-19)
№8 / 2020
D.A. Sychev (1), K.B. Mirzaev (1), D.V. Ivashchenko (1), Yu.Yu. Kiselev (2), V.A. Otdelenov (1), A.V. Kryukov (1), V.M. Tsvetov (3), K.A. Zagorodnikova (4), A.V. Matveev (1), S.V. Glagolev (5)
“PharmaCOVID” – information center for pharmacotherapy of patients with new coronavirus infection COVID-19
№5 / 2020


Бионика Медиа