Found: 5 articles

Article Edition
L.G. Zhukova (1), E.V. Artamonova (2, 3, 4), I.P. Ganshina (4), I.V. Kolyadina (5), K.A. Vorontsova (1), O.V. Sekhina (1), K.S. Grechukhina (1)
Dual HER2 blockade with pertuzumab+trastuzumab on the eve of a new era in the treatment of HER2-positive breast cancer
№11 / 2021
V.F. Semiglazov (1), V.V. Semiglazov (2), K.S. Nikolaev (1), A.V. Komyakhov (1), T.Yu. Semiglazova (1), R.M. Paltoev (1), R.V. Donskikh (1), A.I. Tseluyko (1), A.S. Artemyeva (1), V.O. Bashlyk (1), G.F. Miryusupova (3), G.A. Dashyan (1)
DE-ESCALATION AND ESCALATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№17 / 2017
V.F. Semiglazov (1), V.V. Semiglazov (2), G.A. Dashyan (1), P.V. Krivorotko (1), K.S. Nikolaev (1), T.Yu. Semiglazova (1), A.V. Komyakhov (2), A.A. Bessonov (1), R.V. Donskikh (1), R.M. Paltuev (1), K.Yu. Zernov (1)
NEOADJUVANT TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2016
I.P.Ganshina (1), L.G.Zhukova (1), I.E.Tyurin (2)
PERTUZUMAB – A NEW LOOK AT THE HER2-POSITIVE METASTATIC BREAST CANCER
№17 / 2014
I.P. Ganshina, E.V. Lubennikova, L.G. Zhukova
DUAL HER2 BLOCKADE - A NEW DIRECTION IN THE TREATMENT OF HER2-POSITIVE BREAST CANCER
№8 / 2014


Бионика Медиа