Found: 2 articles

Article Edition
E.V. Lubennikova (1), L.G. Zhukova (2), O.O. Gordeeva (1), N.Ts. Drobot (1), A.V. Kuznetsov (3), I.P. Ganshina (1)
Olaparib – modern approach to the treatment of BRCA-associated HER2-negative metastatic breast cancer. Clinical experience
№7 / 2021
T.Yu. Semiglazova 1 , V.V. Semiglazov 2 , L.V. Filatov 1 , P.V. Krivorotko 1 , V.V. Klimenko 1, V.G. Ivanov 1 , S.M. Novikov 1 , M.L. Gershanovich 1 , E.N. Imyanitov 1, V.F. Semiglazov 1
IMPORTANCE OF MOLECULAR MARKERS IN CHOOSING OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER
№17 / 2013


Бионика Медиа