Found: 6 articles

Article Edition
Bulgakova S.V., Sharonova L.A., Kurmaev D.P., Treneva E.V., Kosareva O.V., Dolgikh Yu.A., Merzlova P.Ya.
Assessment of cognitive functions, physical activity, nutritional status in elderly and senile people with probable osteosarcopenia
№2 / 2024
Dobrovolskaya O.V., Feklistov A.Yu., Kozyreva M.V., Demin N.V., Toroptsova N.V.
Osteoporosis and sarcopenia: association with nutritional status and physical performance in women with rheumatoid arthritis
№2 / 2024
Bulgakova S.V., Sharonova L.A., Kurmaev D.P., Treneva E.V., Kosareva O.V., Dolgikh Yu.A., Merzlova P.Ya.
Relationship between sarcopenic obesity and bone density in elderly patients
№2 / 2024
O.N. Kurochkina, A.V. Baranov, A.S. Sazhina, A.N. Bogomolov
Modern methods of treatment of elderly patients with chronic heart failure: a literature review
№1-2 / 2023
N.A. Brish (1), T.Yu. Semiglazova (1, 2), A.M. Karachun (1, 2), E.V. Tkachenko (1), A.S. Artemieva (1), L.N. Shevkunov (1), Ya.A. Ulyanchenko (1), T.S. Golovanova (1), Yu.V. Alekseeva (1), S.M. Sharashenidze (1), L.V. Strakh (3), L.V. Filatova (1, 2), V.V. Semiglazov (1, 3), B.S. Kasparov (1), S.A. Protsenko (1), A.M. Belyaev (1, 2)
Impact of nutritional deficiency and sarcopenia on the efficacy of neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer: a retrospective study
№7 / 2021
E.G. Zotkin, Yu.A. Safonova, S.Yu. Shkireyeva
AGE-RELATED SARCOPENIA: DEFINITION, DIAGNOSIS AND APPROACHES TO THE PREVENTION
№s5-13 / 2013


Бионика Медиа