Found: 1 article

Article Edition
I.V. Maev (1), V.V. Tcukanov (2), O.V. Tretyakova (3), E.V. Kasparov (2), Yu. A. Kucheryavy’ (1), N.G. Andreeva (1), A.V. Vasyutin (1)
Therapeutic Aspects Of The Treatment Of Ulcer Bleeding
№2 / 2012


Бионика Медиа