Found: 3 articles

Article Edition
G.A. Dashyan (1), V.F. Semiglazov (1), E.E. Topuzov (2), V.G. Ivanov (1), V.V. Vorotnikov (1), I.A. Lalak (3), Zh.V. Bryantseva (2), M.V. Usungvan (2), A.I. Tseluyko (1)
BREAST CANCER AND PREGNANCY
№4 / 2014
A.V.Ushkalova, E.A.Ushkalova
SAFETY OF PSYCHOTROPIC MEDICATIONS DURING BREAST-FEEDING
№11 / 2013
M.I. Dubrovskaya, Yu.G. Mukhina
Modern View On Artificial Feeding Of Infants
№1 / 2012


Бионика Медиа