Found: 2 articles

Article Edition
D.R. Naskhletashvili, T.M. Sharabura
EXPERIENCE OF USE THE NEW DOSAGE FORM OF THE TEMOZOLOMIDE: EXPANDING THE TREATMENT OPTIONS
№8 / 2013
A.V. Smolin, A.V. Konev, G.L. Kobyakov, S.N. Nikolayeva, Yu.Ye.Shamanskaya
Chemoradiotherapy Of Brain Glioblastoma Multiforme
№7 / 2011


Бионика Медиа