Found: 3 articles

Article Edition
A.V. Smolin (1), A.Kh. Bekyashev (2), G.L. Kobyakov (3), A.V. Konev (1), S.N. Nikolaeva (1), Yu.E. Shamanskaya (1)
CURRENT POTENTIALS FOR THE TREATMENT OF RELAPSED GLIOBLASTOMA
№18 / 2015
L.V. Filatova
DRUG THERAPY OF HODGKIN'S LYMPHOMA
№17 / 2013
A.V. Smolin, A.V. Konev, G.L. Kobyakov, S.N. Nikolayeva, Yu.Ye.Shamanskaya
Chemoradiotherapy Of Brain Glioblastoma Multiforme
№7 / 2011


Бионика Медиа