Found: 1 article

Article Edition
V.F. Semiglazov, V.V. Semiglazov, R.M. Paltuyev, G.A. Dashyan, A.G. Manihas, K.D. Penkov, T.Yu. Semiglazova, T.T. Tabagua, A.G. Vasilyev, V.V. Korolkova, P.V. Krivorotko, I.V. Nikitina
Individualization Of Adjuvant Therapy Of Breast Cancer
№7 / 2011


Бионика Медиа