Found: 6 articles

Article Edition
R.V. Orlova (1, 2), A.A. Vakhitova (1, 2), M.I. Gluzman (1, 2)
New possibilities of neoadjuvant treatment of ER+ HER2- breast cancer in premenopausal patients
№7 / 2021
E.M. Slonimskaya (1, 2), P.V. Kazantseva (1), N.V. Litviakov (1, 3), M.M. Tsyganov (1), M.K. Ibragimova (1, 3), A.V. Doroshenko (1), R.U. Vernadsky (1), M.A. Vostrikova (2), N.A. Lushnikova (2)
EXPERIENCE OF PERSONALIZED APPOINTMENT OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR PATIENT WITH BREAST CANCER: A PROSPECTIVE STUDY
№7 / 2018
T.Yu. Semiglazova 1 , V.V. Semiglazov 2 , L.V. Filatov 1 , P.V. Krivorotko 1 , V.V. Klimenko 1, V.G. Ivanov 1 , S.M. Novikov 1 , M.L. Gershanovich 1 , E.N. Imyanitov 1, V.F. Semiglazov 1
IMPORTANCE OF MOLECULAR MARKERS IN CHOOSING OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED BREAST CANCER
№17 / 2013
A.N. Polyakov,, D.V.Podluzhny,, K.G. Mamontov, D.G. Borodin, Yu.I. Patyutko
Combined Treatment Of Colorectal Cancer Patients With Liver Metastases
№18 / 2012
V.F.Semiglazov, A.G.Manikhas, A.A.Bozhok, G.A.Dashjan, A.G.Vasilev, S.G.Petrovsky, D.Ye.Matsko, V.V.Semiglazov, R.M.Paltuev, V.G.Ivanov, K.Yu.Zernov, R.V.Donskikh, A.A.Bessonov, Ye.A.Shamina
Neoadjuvant Therapy Of The Breast Cancer With High Expression Of Her-2
№14 / 2010
V.F. Semiglazov, G.A. Dashian, V.V. Semiglazov, R.V. Dovskih, R.M. Paltuev
Treatment Of Operable And Relatively Operable Forms Of Breast Cancer
№18 / 2009


Бионика Медиа