Found: 1 article

Article Edition
M.A. Yanina, L.V. Osidak, K.K. Milkint, V.F. Sukhovetskaya, E.V. Obraztsova, V.V. Malinovskaya, V.V.Parfenov
ADENOVIRUS INFECTION IN CHILDREN: POTENTIALS FOR THE USE OF VIFERON (GEL AND SUPPOSITORIES) IN THE TREATMENT
№11 / 2013


Бионика Медиа