Found: 2 articles

Article Edition
I.V. Kosheleva (1), N.A. Klivitskaya (2), R.M. Gadzhieva (2)
VASCULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH DERMATOSES
№19 / 2016
L.I. Shadyzheva (1), I.V. Kosheleva (1), I.V. Yatsyna (2), I.V. Moiseeva (3), I.Yu. Zhadan (2), L.V. Gladskikh
NEW POTENTIALS FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS
№s2-16 / 2016


Бионика Медиа