Found: 1 article

Article Edition
V.F. Semiglazov, G.A. Dashyan, V.V. Semiglazov, R.M. Paltuev, A.G. Manikhas, A.A. Bessonov, A.M. Yermachenkova, D.Ye.Schedrin, T.T.Tabagua, I.A.Grechukhina, P.V.Krivorotko, R.V.Donskih, T.Yu.Semiglazova, V. V.Kolarkova
Targeted Therapy Of Breast Cancer (new Directions)
№7 / 2011


Бионика Медиа