Found: 16 articles

Article Edition
O.A. Polyakova, Yu.M. Tkachenko, O.D. Ostroumova
Relationship between non-alcoholic fatty liver disease and cardiovascular disease: focus on the use of ursodeoxycholic acid
№1-2 / 2023
Yu.P. Uspensky (1, 2), Yu.A. Fominykh (1, 2), A.A. Gnutov (1), V.N. Filippova (1)
Duodenogastroesophageal reflux and biliary pathology
№2 / 2021
E.Ya. Selezneva
Correction of functional biliary disorder – the real prevention of cholelithiasis
№2 / 2019
Yu.P. Uspensky (1, 2), N.V. Baryshnikova (2, 3), Y.A.Fominykh (2)
EXPERIENCE OF THE USE A SHORT COURSE OF URSODEOXYCHOLIC ACID IN PATIENTS WITH CHOLESTASIS PHENOMENA
№s3 / 2018
Yu.S. Gulenchenko (1), E.V. Partsvania-Vinogradova (2, 3), D.T. Dicheva (3), D.N. Andreev (3)
POTENTIALS FOR THE USE OF URSODEOXYCHOLIC ACID IN THE THERAPY OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS OF PREGNANCY
№15 / 2016
Yu.B. Uspenskaya
MODERN POSSIBILITIES OF PREVENTION AND TREATMENT OF CHOLELITHIASIS DURING PREGNANCY
№12 / 2016
V.V. Tsukanov (1), E.V. Kasparov (1), A.V. Vasyutin (2), E.V. Onuchina (2), Yu.L. Tonkikh (1), N.N. Butorin (3)
PREVALENCE AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF PATIENTS WITH BARRETT'S ESOPHAGUS
№2 / 2016
O.B. Molochkova (1), T.V. Cherednichenko (1), O.B. Kovalev (1), G.V. Petrova (2)
ACUTE HEPATITIS A WITH CHOLESTASIS: DURING AND THERAPY
№11 / 2015
V.V. Cukanov (1), E.V. Onuchina (2), E.V. Kasparov (1), A.V. Vasjutin (1), Ju.L. Tonkih (1)
CLINICAL EXPERIENCE WITH LONG-TERM TREATMENT OF PATIENTS WITH BARRETT'S OESOPHAGUS
№2 / 2015
Yu.E. Poteshkin, V.S. Pronin, E.Yu. Kotlyarevskaya, E.V. Pronin, M.E. Morozova
ROLE OF URSODEOXYCHOLIC ACID IN THE PREVENTION OF CHOLELITHIASIS DURING TREATMENT OF ACROMEGALY USING SOMATOSTATIN ANALOGUES
№10 / 2013
D.I. Trukhan, L.V.Tarasova
CORRECTION OF EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY IN CHRONIC BILIARY PANCREATITIS
№6 / 2013
Yu.V. Vasilyev
PRIMARY SCLEROSING CHOLANGITIS
№6 / 2013


Бионика Медиа