Found: 60 articles

Article Edition
R.S. Pesotsky, V.F. Semiglazov, P.V. Krivorotko, T.T. Tabagua, K.Yu. Zernov, A.S. Emelyanov, S.S. Ereshchenko, N. Amirov, V.V. Mortada, D.G. Ulrikh, V.E. Levchenko, K.Yu. Rychagov, K.Yu. Zirov, V.N. Evseev
Analysis of the effectiveness of various neoadjuvant chemotherapy regimens in patients with T1-3N1-3M0 I–IIIC stage locally advanced breast cancer
№6-7 / 2023
R.S. Pesotsky, V.F. Semiglazov, P.V. Krivorotko, T.T. Tabagua, K.Yu. Zernov, A.S. Emelyanov, T.Yu. Semiglazova, N. Amirov, V.V. Mortada, D.G. Ulrikh, V.E. Levchenko, K.Yu. Rychagov, K.Yu. Zirov, V.N. Evseev
Evaluation of long-term results of treatment of patients with residual tumors (including those with minimal forms of ypT1abN0), with pathomorphological complete response (pCR) after neoadjuvant systemic therapy, with primary minimal breast cancer (pT1abN0M0)
№6-7 / 2023
E.O. Golubenko, M.I. Savelyeva, Zh.A. Sozaeva, I.V. Poddubnaya, V.V. Korennaya
Clinical significance of genetic polymorphism of tamoxifen metabolic enzymes and transporters in breast cancer: results of a population-based cohort study
№11-12 / 2022
V.F. Semiglazov, P.V. Krivorotko, T.Yu. Semiglazova, A.V. Komyakhov, T.T. Tabagua, M.D. Kazantseva, E.K. Zhiltsova, D.G. Ulrikh, M.V. Chervyak, A.P. Tergoeva, V.V. Klimenko, V.V. Semiglazov
Ixabepilone in the treatment of breast cancer
№11-12 / 2022
A.I. Tseluiko, V.F. Semiglazov, A.G. Kudaibergenova, A.S. Artemyeva, R.M. Paltuev, R.V. Donskikh, R.S. Pesotsky, P.V. Krivorotko
Clinical immunology of breast cancer
№7 / 2022
N.G. Afanasyeva (1, 2), A.V. Vazhenin (1, 2), L.Yu. Trofimchuk (1), K.V. Chvanova (1)
Sentinel lymph node scintigraphy in breast cancer. Own experience
№7 / 2021
V.F. Semiglazov (1, 2), R.S. Pesotsky (1), A.I. Tseluiko (1), M.A. Dzhelyalova (1), V.S. Apollonova (1), V.V. Semiglazov (1, 3)
Search for new prognostic and predictive markers of sensitivity to endocrine therapy, chemotherapy and immunotherapy of breast cancer
№7 / 2021
M.A. Dzhelyalova, V.F. Semiglazov
Endocrine resistance in breast cancer treatment
№11 / 2020
V.F. Semiglazov, M.A. Dzhelyalova, A.I. Tseluyko, R.S. Pesotsky, A.A. Bessonov, T.Yu. Semiglazova
Neoadjuvant and postneoadjuvant treatment for triple negative breast cancer
№11 / 2020
P.V. Kazantseva (1), E.M. Slonimskaya (1, 2), M.M. Tsyganov (1), M.K. Ibragimova (1, 3), A.V. Doroshenko (1), N.A. Tarabanovskaya (1), N.V. Litviakov (1, 3)
Predictive and prognostic significance of stemness gene amplifications in the breast tumor in patients who received neoadjuvant chemotherapy
№7 / 2019
P.I. Shabalkin
ANALYSIS OF INFLUENCE ON THE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE USE OF ORAL VINORELBINE FOR THE TREATMENT OF METASTATIC BREAST CANCER
№7 / 2018
E.M. Slonimskaya (1, 2), P.V. Kazantseva (1), N.V. Litviakov (1, 3), M.M. Tsyganov (1), M.K. Ibragimova (1, 3), A.V. Doroshenko (1), R.U. Vernadsky (1), M.A. Vostrikova (2), N.A. Lushnikova (2)
EXPERIENCE OF PERSONALIZED APPOINTMENT OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY FOR PATIENT WITH BREAST CANCER: A PROSPECTIVE STUDY
№7 / 2018


Бионика Медиа